బ్లాగు పుస్తకం పరిచయ సభ-హైదరాబాద్‍లో

తెలుగు బ్లాగుల తీరుతెన్నులు, బ్లాగులు ఎలా చదవాలి, ఎలా రాయాలి, తదితర అంశాలతో బ్లాగు పుస్తకం తయారయింది.

ఈ పుస్తకం పరిచయ సభ హైదరాబాద్‍లో 19th ఫిబ్రవరి, 2011 న జరుగనుంది.

అందరికీ ఆహ్వానం.

ఎలా చేరుకోవాలి:

ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా బ్లాగులు ఎలా రాయాలి అనే అంశం పై హ్యాండ్స్‍ఆన్ ఉంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comments links could be nofollow free.