మా గురించి

సురవర సంస్థ తెలుగు భాషను సాంకేతికంగా అందరికీ అందుబాటులో తేవాలని కృషి చేస్తున్న కొంతమంది ఉత్సాహవంతమయిన వ్యక్తుల స్వప్నం.
ఈ ఉత్సాహవంతులు ఒక సమూహంగా ఏర్పడి సురవర సంస్థ ద్వారా భాషా వికాసానికి తోడ్పడుతున్నారు.
వీరి వివరాలు :

సంప్రదించండి

SuraVara Language Technologies
Flat no. 301, Sai Residency-2,
Vaishali Nagar (After Poulomi Estates),
Madinaguda, Miyapur, Hyderabad – 500050
Phone: +91-9440409160

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comments links could be nofollow free.